Privacyverklaring

Voor het voeren van een goede administratie slaat Stichting Mercy Ministries Nederland in zeer beperkte mate persoonsgegevens op van donateurs: alleen naam en woonplaats worden geregistreerd, en van donateurs die een machtiging hebben ingevuld, tevens adres en bankrekeningnummer.

  • Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van donaties en het voeren van een financiële administratie.

  • Naam en woonplaats van donateurs die specifiek voor zendingswerkers geven, worden tevens aan de betreffende zendingswerkers doorgegeven, zodat zij op de hoogte zijn van wie hen ondersteunt en zij hun nieuwsbrieven kunnen sturen.

  • Gegevens van deelnemers aan conferenties worden doorgegeven aan de organisator van de betreffende conferentie, om te kunnen controleren of de conferentiebijdrage door de deelnemer is voldaan.

Donateurs die een machtiging voor ondersteuning van een zendingswerker hebben ingevuld kunnen daarbij (facultatief) hun e-mailadres invullen. Dit e-mailadres wordt in dat geval ook doorgegeven aan de betreffende zendingswerker, zodat deze de donateur nieuwsbrieven per mail kan sturen. Deze informatie staat expliciet vermeld op het machtigingsformulier. Invullen van het e-mailadres is volledig naar keuze van de donateur.

  • Mercy Ministries Nederland slaat geen andere persoonsgegevens op en deze gegevens worden op geen enkele andere wijze gebruikt, opgeslagen of doorgegeven aan derden, dan hierboven beschreven. De gegevens worden nergens gepubliceerd.

  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende belastingwetgeving m.b.t financiële administraties zeven jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

De administratie van Mercy Ministries Nederland is niet toegankelijk vanaf internet. Wanneer persoonsgegevens via internet worden verstuurd, gebeurt dit in versleutelde vorm. Onze website maakt geen gebruik van cookies

Uw wettelijke rechten

U kunt ten allen tijde verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die Mercy Ministries Nederland van u heeft geregistreerd.

Wanneer u het niet eens bent met ons privacy-beleid of anderszins klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wordt uw klacht of verzoek naar uw mening niet goed door ons behandeld, dan kunt u indien gewenst een melding doen bij de toezichthouder van de overheid: de Autoriteit Persoonsgegevens.

St. Mercy Ministries heeft de ANBI-status, zodat onvangen giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de gever.

 

Wilt u doneren voor het werk van St. Mercy Ministries?

Maak uw gift over op bankrekeningnummer NL39 INGB 0009 3200 48t.n.v. St. Mercy Ministries

 Contactgegevens

Stichting Mercy Ministries Nederland

RSIN:  816.136.713

Seringweg 43

3852 GP Ermelo

hdw@lerucher.org (debriefing)

mm-nederland@lerucher.org (overige informatie)

www: mm-nl.lerucher.org

Copyright 2023, Stichting Mercy Ministries Nederland